Curriculum vitae

Anna Brytek-Matera CV 2020

WYKSZTAŁCENIE

Maj 2016
Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Tytuł osiągnięcia naukowego: „Psychologiczne aspekty zaburzonych wzorców odżywiania się: obraz ciała, strategie radzenia sobie ze stresem i współwystępowanie zachowań ortorektycznych”

Styczeń 2008
Kwalifikacja na stanowisko Maître de Conférences. Tytuł zatwierdzony przez Conseil National des Universités (C.N.U) – Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Paris. Sekcja 16: Psychologia, psychologia kliniczna, psychologia społeczna

Maj 2007
Absolwentka Podyplomowego Studium Arteterapii Polskiego Instytutu Ericksonowskiego oraz Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę

Grudzień 2005
Stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Uniwersytet Śląski w Katowicach
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Model samoregulacji zachowania się osób z zaburzeniami odżywiania się. Perspektywa międzykulturowa”

Wrzesień 2005
Stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Université Paul Verlaine – Metz, France
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Contribution des modèles sur l’autorégulation du comportement dans la compréhension des troubles alimentaires. Perspectives interculturelles”
Praca uzyskała najwyższe wyróżnienie francuskie: Mention très honorable avec félicitations

Czerwiec 2002
Tytuł magistra psychologii (specjalizacja: psychologia kliniczna) w trybie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH), Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii
Tytuł pracy magisterskiej: „Wybór czy usidlenie? Psychospołeczne uwarunkowania anoreksji nervosy”

Czerwiec 2001
Tytuł magistra kulturoznawstwa (specjalizacja: filmoznawstwo) w trybie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH), Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny
Tytuł pracy magisterskiej „Adaptacja dzieła literackiego w dobie kultury audiowizualnej. Przypadek „Nôtre Dame de Paris” Victora Hugo”

PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ

Od 2019
Profesor uczelni, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski
Kierownik Zakładu Psychologii Żywienia, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski
Kierownik Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi  (EAT Lab), Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

2018-2020
Kierownik studiów podyplomowych Psychodietetyka, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach

2017-2019
Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach
Kierownik Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi i Aktywnością Fizyczną (EAT Lab) (poprzednia nazwa: Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Procesami Poznawczymi; Eat Beh Cog InterLab), Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS w Katowicach

2016-2019
Profesor nadzwyczajny w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

2011-2016
Adiunt w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

2006-2011
Adiunkt w Zakładzie Psychologii Ogólnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

2004-2005
Agent Temporaire Vacataire w Katedrze Psychologii Zdrowia Uniwersytetu Paula Verlaine’a w Metz, Francja

2003-2006
Asystent w Zakładzie Psychologii Ogólnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

STYPENDIA NAUKOWE i KONFERENCYJNE

2017
Stypendium konferencyjne
Bursary – The 13th London International Eating Disorders Conference. Stypendium przyznane przez: British Journal of Hospital Medicine and MA Healthcare Limited

2016
Stypendium Erasmus+ Staff Mobility for Teaching
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Université de Nantes

2015
Stypendium konferencyjne
Bursary – The 12th London International Eating Disorders Conference. Stypendium przyznane przez: MA Healthcare Limited, British Journal of Hospital Medicine and Ellern Mede service for eating disorders

2012
Stypendium konferencyjne
Bursary – The 11th London International Eating Disorders Conference. Stypendium przyznane przez: MA Healthcare Limited, British Journal of Hospital Medicine and Ellern Mede service for eating disorders

2012
Laureatka programu „Mentoring” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP)
Mentor: dr hab. Blaise Pierrehumbert (Université de Lausanne)

2011
Laureatka Stypendium „START” dla młodych uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) (spośród 1 026 kandydatów 128 otrzymało stypendium)

2011
Stypendium konferencyjne
Bursary – The 10th London International Eating Disorders Conference. Stypendium przyznane przez: MA Healthcare Limited, British Journal of Hospital Medicine and Ellern Mede Centre for Eating Disorders, London

2009
Stypendium konferencyjne
Grant for young researchers – The Fourth Statistical Days at the University of Luxembourg – International Scientific Conference. Stypendium przyznane przez: Luxembourg School of Finance of the Faculty for Law, Economics and Finance in collaboration with Clinical Psychology and Health Psychology, and Art Therapy of the Fondation Françoise-Elisabeth, Luxembourg

2007
Stypendium konferencyjne
Grant for young researchers – The Third Statistical Days at the University of Luxembourg – International Scientific Conference. Stypendium przyznane przez: Applied Mathematics Unit of the Faculty for Law, Economics and Finance in collaboration with Laboratory of Clinical Psychology and Health Psychology, Public Research Centre for Health (CPR-Santé), Luxembourg

2007
Stypendium konferencyjne
Scholarship for young scientists – The 10th European Congress of Psychology. Stypendium przyznane przez: European Federation of Psychologists’ Associations and Federation of Swiss Psychologists, Congress Assistance Program (CAPF)

2002
Uzyskanie trzyletniego stypendium Rządu Francuskiego „Cotutelle” przeznaczonego dla młodych naukowców piszących pracę doktorską we Francji i w Polsce

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA

2020
Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w 2019 r.

2016
Nagroda JM Rektora SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego za działalność naukową

2014
Nagroda JM Rektora Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej za działalność naukową

2013
Nagroda JM Rektora Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej za działalność naukową

2013
Laureatka konkursu „Wiedza z pasją. Promujemy młodych naukowców”. Sylwetka laureatki została zaprezentowana w dwujęzycznej publikacji – albumie wyróżniającym wybitnych młodych naukowców. Wyboru laureatów dokonano na podstawie osiągnięć i dokonań naukowych.
Organizatorem konkursu była Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach realizująca projekt „PITWIN – Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2012
Laureatka konkursu, w którym wyłoniono dwunastu wybitnych młodych polskich naukowców. Sylwetka laureatki została zaprezentowana w Kalendarzu Młodych Naukowców (na rok 2013) opracowanym w ramach projektu „Internetowa Promocja Nauki”. Wyboru laureatów dokonano na podstawie znaczącego dorobku naukowo-badawczego oraz osiągnięć naukowych.
Organizatorem oraz realizatorem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego był Uniwersytet Rzeszowski.

2011
Laureatka konkursu, w którym wyłoniono dwunastu wybitnych młodych polskich naukowców. Sylwetka laureatki została zaprezentowana w Kalendarzu Młodych Naukowców (na rok 2012) opracowanym w ramach projektu „Internetowa Promocja Nauki”. Organizatorem oraz realizatorem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego był Uniwersytet Rzeszowski.

2010
Wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe

2008
Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego – nagroda indywidualna III stopnia za działalność naukowo-badawczą

2006
Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za wyróżniającą pracę doktorską nt. „Contribution des modèles sur l’autorégulation du comportement dans la compréhension des troubles alimentaires. Perspectives interculturelles”

PROJEKTY BADAWCZE (KIEROWNIK)

2019-2022
Narodowe Centrum Nauki, HARMONIA 10
Tytuł projektu: „Wpływ negatywnego afektu na zachowania żywieniowe: weryfikacja dwóch potencjalnych ścieżek w warunkach laboratoryjnych i ekologicznych”

2018/2019
Fundusz Rozwoju Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS
Tytuł projektu: „Obiektywny pomiar aktywności fizycznej oraz snu w warunkach naturalnych”

Badania statutowe – Wydział Zamiejscowy SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach
Tytuł projektu: „Wieloośrodkowy projekt dotyczący oceny ortoreksji psychicznej (MONAP): badanie prospektywne nad wzorcami żywieniowymi i stylem życia”

2017/2018
Narodowe Centrum Nauki, MINIATURA 1
Tytuł projektu: „Ocena ruminacji i zachowań żywieniowych u osób o zróżnicowanym modelu żywienia: badania pilotażowe”

Fundusz Rozwoju Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS
Tytuł projektu: „Zastosowanie akcelerometrów i analizatora składu ciała do monitorowania codziennej aktywności fizycznej oraz parametrów ciała”

Badania własne – Wydział Zamiejscowy SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach
Tytuł projektu: „Aktywność fizyczna, zachowania żywieniowe i poznawcza regulacja emocji u osób z normatywną masą ciała: badania eksperymentalne w codziennym naturalnym środowisku”

2016/2017
Badania własne – Wydział Zamiejscowy SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach
Tytuł projektu: „Ruminacje i hamowanie a regulacja emocjonalna u osób z otyłością – ekologiczne podejście procesualne”

2015/2016
Badania własne – Wydział Zamiejscowy SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach
Tytuł projektu: „Ocena zachowań żywieniowych: struktura i trafność the Three-Factor Eating Questionnaire – R18 w populacji osób z otyłością i prawidłową masą ciała”

2013/2014
Współpraca z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania
Tytuł projektu: „Ortoreksja – obsesja zdrowego jedzenia. Badanie zachowań ortorektycznych u kobiet i mężczyzn w Polsce”

2008/2009
Badania własne – Konkurs Wydziałowy, Wydział Pedagogiki i Psychologii (PiPS), Uniwersytet Śląski
Tytuł projektu: „Determinanty niezadowolenia z własnego ciała oraz ich współzależności u osób z zaburzeniami odżywiania, otyłością i młodzieży akademickiej”

2007/2008
Badania własne – Konkurs Wydziałowy, PiPS, Uniwersytet Śląski
Tytuł projektu: „Rola ciała w życiu kobiety. Osobowościowe i społeczne czynniki kształtujące wizerunek ciała”

2006/2007
Badania własne – Konkurs Wydziałowy, PiPS, Uniwersytet Śląski
Tytuł projektu: „Ciało w dobie XXI wieku. Obraz własnego ciała u pacjentek z zaburzeniami odżywiania oraz młodzieży akademickiej: badania porównawcze”

2004/2005
Badania własne – Konkurs Wydziałowy, PiPS, Uniwersytet Śląski
Tytuł projektu: „Poczucie własnej wartości, samokontrola, strategie radzenia sobie ze stresem u młodzieży akademickiej w Polsce i we Francji”

2004/2005
Badania własne – Rezerwa JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego
Tytuł projektu: „Model samoregulacji zachowania się osób z zaburzeniami odżywiania się. Perspektywa międzykulturowa”

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Od 2020
Członek Rady Recenzenckiej czasopisma naukowego „Nutrients”
Członek Rady Redakcyjnej 
czasopisma  naukowego „BMC Psychiatry” (sekcja Eating Disorders)
Członek Rady Redakcyjnej czasopisma  naukowego „Journal of Health Psychology”
Redaktor gościnny specjalnego wydania czasopisma naukowego „International Journal of Environmental Research and Public Health”  pt. Psychology of Eating: Understanding of Eating Behaviours

2019-2020
Współpraca z Funduszem Naukowym Republiki Serbii (Science Fund of the Republic of Serbia) w charakterze  międzynarodowego eksperta zewnętrznego pełniącego rolę recenzenta projektów badawczych

Od 2017
Członek międzynarodowego zespołu badawczego The Orthorexia Nervosa Task Force (ON-TF)
Członek międzynarodowego konsorcjum badawczego nad zjawiskiem wypalenia rodzicielskiego (International Investigation of Parental Burnout)
Kierownik projektu realizowanego w Polsce pt. „Wyznaczniki satysfakcji i wyczerpania rodzicielskiego – badania międzykulturowe” (2017-2018)

Od 2015
Członek rady redakcyjnej czasopisma naukowego „Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity”

2013-2014
Udział w międzynarodowym projekcie badawczym „Image du corps au Québec et en Europe: le poids de la culture”
(Université du Québec à Trois-Rivières, Katholieke Universiteit Leuven, SWPS)

2010-2012
Realizacja badań naukowych dotyczących zaburzeń odżywiania w kontekście obrazu ciała
Miejsce: Maison des Adolescents de la Moselle, Metz, France
Kierownik projektu

2009-2011
Udział w projekcie badawczym „Body Image in Health and Sickness”
(Laboratory of Clinical Psychology, Health Psychology and Art Therapies, Fondation François-Elisabeth, Luxembourg)

2007 do 2010
Członek Komisji Nadzorowania rozprawy doktorskiej (un comité d’encadrement de thèse) mgr Natalie Thielgen nt: „Le modèle bio-psycho-social des troubles alimentaires: l’apport de la famille”
University of Luxembourg

2007/2008
Recenzent projektu badawczego mgr Natalie Thielgen nt. „Le modèle bio-psycho-social des troubles alimentaires: l’apport de la famille”
Na zlecenie: Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg

2005-2008
Udział w projekcie badawczym „Application of Arts Therapies to Some Crucial Problems of our Society”
Projet Fonds National de la Recherche (FNR) 02/05/14
(Centre de Recherche Public de la Santé, Luxembourg)

2002-2005
Laboratoire de Psychologie de la Santé de l’Université Paul Verlaine – Metz: realizacja badań naukowych w ramach rozprawy doktorskiej, aktywne uczestnictwo w zespole badawczym pod kierunkiem prof. dr hab. Elizabeth Spitz, prowadzenie zajęć dydaktycznych

2004/2005
Realizacja badań naukowych dotyczących wieloczynnikowego modelu zaburzeń odżywiania w Centre d’Accueil pour la Santé des Adolescents de Metz oraz w 4ème Secteur de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent de l’Hôpital d’Enfants de Nancy-Brabois, France

WYKŁADY WYGŁOSZONE NA ZAPROSZENIE ZAGRANICZNYCH OŚRODKÓW NAUKOWYCH

L’obsession d’une alimentation saine: une approche fondée sur les preuves (Healthy eating obsession: an evidence based approach) (2020). Wykład wygłoszony na zaproszenie Laboratory of Psychology, Health and Quality of Life (EA 4139), University of Bordeaux (Francja).

Eating-related behavior and its determinants: theory and research (2019). Wykład wygłoszony na zaproszenie Department of Psychology, Stanford University (Stany Zjednoczone).

A transdisciplinary approach to orthorexia nervosa (2019). Wykład wygłoszony na zaproszenie Dietetics and Clinical Nutrition Laboratory of the Department of Public Health, Experimental and Forensic Medicine, University of Pavia (Włochy)

DOŚWIADCZENIE NAUKOWE ZDOBYTE ZA GRANICĄ

Wrzesień 2013
Pobyt w Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, Université de Lausanne (Szwajcaria) w ramach programu „Mentoring” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Kwiecień / Maj 2013
Pobyt w Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, Université de Lausanne (Szwajcaria) w ramach programu „Mentoring” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Grudzień 2012
Pobyt w Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, Université de Lausanne (Szwajcaria) w ramach programu „Mentoring” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Marzec 2012
Pobyt w Psychiatric Center, Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) w ramach współpracy międzynarodowej dotyczącej projektu badawczego „Body image in Quebec and Europe: the impact of culture”

Luty 2008
Pobyt w Public Research Center for Health (Luksemburg) w ramach współpracy międzynarodowej dotyczącej projektu badawczego „Application of arts therapies to some crucial problems of our society”

UDZIAŁ W SPOTKANIACH I SZKOLENIACH NAUKOWYCH

Luty 2014
Organizator wykładu gościa zagranicznego – dr hab. Blaise Pierrehumbert, Université de Lausanne
Temat wykładu: „Attachment and stress – new perspectives”
Wykład został zorganizowany dzięki programowi „Mentoring” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Maj 2013
Udział w dwudniowym „Szkoleniu z komunikacji naukowej i popularyzacji” (Science Communication Training) organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP).
Szkolenie odbyło się w ramach projektu SKILLS adresowanego do laureatów i stypendystów FNP.
Prowadzące: dr Claire Ainsworth, dr Helen Goulding

Kwiecień 2013
Udział w pierwszej edycji projektu Forum Młodych Uczonych „Od młodego naukowca do laureata Nagrody Nobla” skierowanego do wyróżniających się polskich naukowców.
Organizator: Rada Młodych Naukowców we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kwiecień 2013
Udział w jednodniowym „Szkoleniu ze współpracy interdyscyplinarnej” (One-day Interdisciplinary Research Workshop) organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP).
Szkolenie odbyło się w ramach projektu SKILLS adresowanego do laureatów i stypendystów FNP.
Prowadzący: dr Edward Potworowski

Czerwiec 2012
Organizator wykładu gościa zagranicznego – prof. Johana Monthuy-Blanc, Université du Québec à Trois-Rivières.
Temat wykładu: „The use of ecological momentary assessment and virtual reality: perspectives in understanding of eating disorders”

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH I ORGANIZACJACH

Academy for Eating Disorders (AED)
World Health Organization: Global Clinical Practice Network (GCPN)
International Association of Applied Psychology (IAAP)
European Health Psychology Society (EHPS)